پلی کلینیک بابل با زیربنای حدود7500 مترمربع (بابل)