کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با زیربنای حدود ۴۵۰۰۰ مترمربع

کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی

نام پروژه: کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی

کاربری: کتابخانه تخصصی مرجع دانشگاه آزاد

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

زیربنا حدود : 47000 مترمربع

تعداد طبقات: 9 طبقه

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری): سال 1393 (بهره برداری مرحله ای)

محل اجرا: تهران