نظارت بر ساخت و اجرای پروژه

پس از انجام مطالعات لازم و کافی برای ایجاد هر مجتمع یا ساختمان و انجام محاسبات صحیح و تهیه نقشه های اجرائی مناسب و برآن اساس تهیه متره و برآورد هزینه واقعی و مشخصات فنی این اطمینان حاصل شده که می توان نسبت به شروع عملیات اجرائی اقدام نمود. مهمترین الزامات شروع انجام این قسمت از فرایند عبارت است از:

 • تکمیل نمودن مستندات، نقشه ها، مشخصات فنی و برآورد برای اجرای عملیات
 • تأمین اعتبار و تهیه برنامه اجرائی برآن اساس
 • انتخاب پیمانکار مناسب از نظر تجربه، سابقه در کارهای مشابه، میزان آزاد بودن ظرفیت کاری و انجام تعهدات در قراردادها
 • بکارگیری عوامل (مهندسین ناظر مقیم) مناسب، باتجربه و در تخصص های مختلف برای همکاری با مسئولین اجرائی پیمانکار و کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکار
 • انجام کنترلهای لازم توسط مسئولین دفتر مرکزی مهندسان مشاور بر عملکرد پیمانکار و مهندسین ناظر مقیم
 • کنترل برنامه های زمانبندی اجرائی
 • کنترل، رسیدگی، بررسی و تائید مطابقت مصالح و تجهیزات پیشنهادی پیمانکار با نقشه ها و قرارداد
 • کنترل و رسیدگی صورتحسابهای کارکرد پیمانکار
 • کنترل، رسیدگی و ابلاغ صورت مجالس تهیه شده توسط نظارت مقیم و پیمانکار
 • رسیدگی و پاسخ گوئی به ابهامات نقشه های اجرائی
 • اقدام به اصلاح یا تغییر در نقشه های اجرائی که بنا به ضروریات مفید تشخیص داده می شود و ابلاغ دستور کار لازم در این رابطه
 • تهیه لیست نواقص و کارهای باقیمانده برای آماده شدن پروژه برای راه اندازی
 • تشکیل کمسیون تحویل موقت به منظور تحویل موقت
 • نظارت بر رفع نواقص و اعلام رفع نواقص
 • رسیدگی به صورت حسابهای قطعی کارکرد پیمانکار