هیئت مدیره

آقای رضا سعیدی، رئیس هیئت مدیره

فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک) تهران با بیش از 45  سال سابقه در شرکت گروه 4 مهندسان مشاور

آقای جعفر محانی، مدیر عامل

فوق لیسانس مهندسی برق از دانشگاه آذرآبادگان تبریز با بیش از 45  سال سابقه در شرکت گروه 4 مهندسان مشاور

آقای بهرام محانی، عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد از دانشگاه راتگرز (RUTGERS)  آمریکا با بیش از 7  سال سابقه در شرکت گروه 4 مهندسان مشاور